EU-kommissionen ställer in siktet på nya produktkategorier

EU-kommissionen avslutade nyligen en studie avsedd att avgöra vilka nya produkter som bör inkluderas i arbetsplanen för Ecodesign-direktivets energirelaterade produkter (ErP) för 2012-2014.

Studien omfattade 36 olika produktkategorier, som utvärderades utifrån hur de potentiellt kan miljöförbättras. Några av de faktorer som bedömdes var: negativ miljöpåverkan (t ex föroreningar och farligt avfall), lämplighet för kompletterande åtgärder (såsom märkningsprogram) och oförenlighet och överlappning med existerande lagar.

De 36 produkterna rankades sedan utifrån sina potentiella miljöförbättringar. Eftersom utrymmet för tillägg av nya produkter till Ecodesign-direktivet är begränsat är det troligt att endast produkter rankade bland de 20 främsta kommer att väljas.

De 20 främsta energidrivna produkterna inkluderar:
* Servrar och utrustning för datalagring
* Belysningsstyrning
* Medicinsk utrustning
* Elektriska vattenkokare
* Små fläktar<125 W
* Högtemperaturfläktar
* Kassa- / ATM-utrustning
* Strykjärn och dylik utrustning
* Icke-hushållsbaserade apparater för varma drycker
* Trafikbelysning

Sedan studieresultaten publicerades har EU-kommissionen lämnat ett förslag till en arbetsplan för 2012-2014, som ska diskuteras med intresserade parter. Planen inkluderar förslaget att nio av de ursprungliga 36 produkterna prioriteras. Dessa inkluderar (från ovan nämnda produkter) belysningsstyrning samt servrar och utrustning för datalagring. Förslaget lägger även till smarta vitvaror/mätare till listan över prioriterade kategorier.

När planen godkänts kommer kommissionen att inleda det förberedande arbetet för antagande av implementerande åtgärder för dessa produktgrupper. Det arbetet kommer att avgöra huruvida kommissionen utnyttjar Ecodesign- och/eller energi-märkning.

Fler rapporter kommer att följa i takt med att arbetet fortskrider.

Leave a Reply